Termes i condicions web

Benvolguda/ut amic,

A continuació trobaràs les diferents condicions que és necessari acceptar per tal de poder participar en la 10ª Trobada de Vehicles Clàssics de Montmeló:

1) NORMATIVA DE LA DESENA TROBADA DE VEHICLES CLÀSSICS DE MONTMELÓ 

2) CONDICIONS D’ENTRADA I ÚS DEL CIRCUIT DE CATALUNYA-BARCELONA

3) CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB DEL CLUB CLÀSSIC MONTMELÓ

 

1) NORMATIVA DE LA DESENA TROBADA DE VEHICLES CLÀSSICS DE MONTMELÓ 

ADMISSIÓ

1 –Els vehicles admesos en qualitat de Clàssic són tots aquells que s’hagin matriculat abans de 1993 (antiguitat de més de vint i vuit anys el dia de la trobada) i presentin un bon estat general.

2-  Excepcionalment s’admetran com a mítics tots aquells vehicles que,  tot i no tenir l’edat de 30 anys, representin una icona en la història dels vehicles clàssics ja sigui per la seva singularitat, palmarès de competició o altres característiques segons criteri dels organitzadors. La organització es reserva el dret de distingir vehicles que hagin estat campions de proves esportives internacionals al llarg de la història del motor. El vehicle que compleixi aquests requisits haurà de fer-ho coincidint amb la caixa i la motorització dels models considerats mítics. No s’acceptaran vehicles amb decoracions de vehicles mítics que no compleixin aquests requisits. Tampoc acceptarem adaptacions ni transformacions de carrosseria.

3- Totes els vehicles participants han de disposar de la corresponent documentació així com ITV i assegurança en vigor.

4- En qualsevol cas, la organització es reserva el dret d’admissió dels vehicles o persones participants.

INSCRIPCIONS

5 –Les inscripcions es faran telemàticament a través de la web del Clàssic Club Montmeló www.classicclubmontmelo.com.  Adjuntant, en el cas de transferència bancària, el comprovant de la transferència al Compte Corrent indicat en el full d’inscripció.

6- Un cop rebuda aquesta informació i màxim en els dos dies següents rebreu per part de l’organització la confirmació d’inscripció junt amb un número de dorsal que us lliurarà la organització un cop arribeu a la trobada.

7- Les inscripcions són limitades als primers 200 inscrits en rigorós ordre d’inscripció. Si a darrera hora es decideix no assistir a la trobada s’ha de comunicar a la organització, encara que quedin pocs dies.

ORGANITZACIÓ

8- Es demana puntualitat per entrar al punt de concentració.

9- L’aparcament dels vehicles al parc tancat quedarà únicament indicada pels membres de la organització.

10- Queda prohibit l’ús d’equips de música amb un volum desmesurat. La música la posem nosaltres, i el so dels motors vosaltres.

PREUS

12- El preu per participar és de 15€ per vehicle i 10 euros per l’acompanyant, i inclou esmorzar i entrada al Circuit de Barcelona-Catalunya per fer les voltes guiades. Els socis del Clàssic Club Montmeló tenen un descompte de 5€ en cada producte. Addicionalment es podran contractar tandes al Circuit per un import de 40€. Aquestes tandes estan limitades a 60 vehicles (només cotxes).

RECORREGUT I VOLTES AL CIRCUIT

13-Es col·locarà als vehicles preinscrits un distintiu quadrat de color per entrar a la pista del Circuit. Queda totalment prohibit llevar i intercanviar aquest distintiu entre els participants.

14-VOLTES GUIADES. Les voltes al Circuit seran guiades, encapçalant el grup un cotxe del propi Circuit. Queda totalment prohibit l’avançament a aquest cotxe així com els avançaments entre els participants. Tothom ha d’ocupar el seu lloc en la fila evitant accelerades i frenades brusques (els temps i les distàncies a pista es fan molt curts i augmenta el risc de retard en la reacció del conductor).  És molt important seguir correctament aquesta norma de seguretat, i per això, tant dins del traçat com durant el recorregut cap al Circuit, responsabilitzarem d’un incident a la persona que el provoqui directament amb el seu vehicle per no seguir el reglament de forma correcta, i també de l’incident que pateixi un tercer que ha hagut de reaccionar degut a les maniobres inadequades d’aquest primer participant que condueix inadequadament. Queda totalment prohibit fer acceleracions i maniobres brusques en tot el recinte on romandran els vehicles concentrats. El vehicle que mantingui una conducta agressiva i que generi qualsevol risc per a la resta del grup provocarà l’entrada immediata del cotxe del Circuit a Pit Lane amb el risc de donar per finalitzada la tanda.

15- Prohibit fumar un cop es circuli pel Pit Lane i Pista.

16-Si algun vehicle pateix averia cal intentar arrambar el vehicle als accessos de sortida que hi ha al mur de seguretat. Intenteu evitar ( si l’averia us ho permet) l’aturada del vehicle passant per les zones de terra/grava.

17- Les voltes guiades al Circuit es faran en grups de vehicles.

18- Durant el temps que resti mentre els altres grups de vehicles roden a pista podreu accedir a la Tribuna VIP i a la terrassa de la Torre de Control.

19- Un cop finalitzades les voltes tornarem a formar la fila però en el sentit contrari al que hem entrat al Circuit. Seguiu en tot moment les indicacions dels organitzadors de la trobada i dels comissaris del Circuit.

20-Un cop finalitzada l’activitat del Circuit es donarà per conclosa la 10ª Trobada de Vehicles Clàssics de Montmeló. Disposarem d’una breu estona per acomiadaments. Demanem que aquesta no s’allargui massa doncs coincidirà amb el tancament de les instal·lacions del Circuit.

21-Els horaris d’entrada al Circuit poden variar respecte dels previstos inicialment per causes sobrevingudes al Circuit.

FOTOGRAFIA I VIDEO

22- La inscripció a la trobada comporta el consentiment del participant perquè es puguin fer fotografies o vídeos del seu vehicles amb els seus ocupants, i que aquest material pugui ser posteriorment utilitzat pel Clàssic Club Montmeló en les seves accions promocionals com és la pàgina web, xarxes socials, pòsters, fulletons, etc.

RESPONSABILITATS

23- El Clàssic Club Montmeló queda exclòs de tota responsabilitat respecte a tots el danys materials i derivats a tercers, o que es puguin derivar d’un accident eventual. Aniran a càrrec exclusiu de l’usuari o, si s’escau, de l’assegurança que tingui contractada. Així mateix, el Club no es fa responsable dels robatoris, furts i sostraccions que es puguin ocasionar.

 

2) CONDICIONS D’ENTRADA I ÚS DEL CIRCUIT DE CATALUNYA-BARCELONA

 1. Participació voluntària:

El participant, en haver acceptat aquests termes i condicions declara que accepta voluntàriament pilotar, conduir o ésser un passatger en un vehicle motoritzat en el Circuit de Catalunya, manifestant la seva plena capacitat per a atorgar el present consentiment.

 1. Assumpció de risc:

El participant està assabentat que al pilotar, conduir o ésser un passatger en un vehicle motoritzat en el Circuit de Catalunya, prendré part en una activitat perillosa. Participa en qualsevol d’ aquestes activitat de manera voluntària i amb ple coneixement del perill que comporten, i accepta tots i cadascun del perills que es desprenen de les mateixes, i així verifica aquesta afirmació acceptant aquests termes i condicions.

3. Alliberament:

El participant declara que, des del primer moment de l’ús de la pista al pilotar, conduir o ésser un passatger en un vehicle motoritzat en el Circuit de Catalunya, circula per la mateixa al seu exclusiu risc i responsabilitat, renunciant ell, els seus hereus i demés representants legals, a l’exercici de qualsevol reclamació per dany o perjudici o de qualsevol acció penal o civil de responsabilitat contractual o extracontractual, que tinguem ara o una vegada finalitzades les activitat, contra Circuits de Catalunya, S.L., el Consorci del Circuit de Catalunya, o contra les persones empleades o que prestin els seus serveis en aquestes societats, derivada de la meva utilització de la pista o demés instal·lacions del Circuit de Catalunya.

 1. Indemnització:
  El pilot assumeix tota la responsabilitat pels danys personals que pogués patir durant el desenvolupament de les proves a dur a terme al Circuit de Catalunya, excloent per tant d´aquest risc a l´Organització.
 2. Coneixement i Acceptació:
  El participant ha llegit detingudament aquest acord i compren completament el seu contingut. Té coneixement que aquest acord és un alliberament de responsabilitat de totes les reclamacions i indemnitzacions i, un compromís entre la seva persona i Circuits de Catalunya S.L., el Consorci del Circuit de Catalunya, i/o les persones empleades o que prestin els seus serveis en aquestes societats.

 3) CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB

Las presentes Condiciones Generales de Uso, Política de Privacidad y Venta (en adelante, las “Condiciones Generales”) regulan el uso del sitio web www.classiclubmontmelo.com (en adelante, el Sitio Web) que la Asociación Clàssic Club Montmeló (en adelante “ACCM“), entidad sin ánimo de lucro con NIF G65968448, ubicada en Montmeló y titular de dicho Sitio Web, pone a disposición de las personas que accedan a su Sitio Web con el fin de informar sobre sus actividades, gestionar inscripciones a eventos organizados por el club, vender material promocional del Club para financiar sus actividades, etc.

ACCM es una asociación sin ánimo de lucro con NIF G65968448  titular de dicho Sitio Web, que se utiliza únicamente para divulgar y financiar sus actividades.

Por el hecho de acceder a las citadas páginas, los usuarios aceptan quedar sometidos por los términos y condiciones recogidos en estas Condiciones Generales, en la medida que ello les pueda ser de aplicación.

Por la naturaleza propia del presente Sitio Web, es posible que se modifiquen o incluyan cambios en el contenido de las presentes Condiciones Generales. Por esto, el usuario acepta las presentes Condiciones Generales cada vez que accedan al Sitio Web, asumiendo que les serán de aplicación las condiciones correspondientes que se encuentren vigentes en el momento de su acceso.

El usuario del Sitio Web se obliga a usar los Servicios de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, a título meramente enunciativo y no limitativo, se compromete a abstenerse de:

– Utilizar los Servicios de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;

-Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Servicios, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;

-Realizar cualquier acto que pueda ser considerado una vulneración de cualesquiera derechos de propiedad intelectual pertenecientes a ACCM o a terceros;

-Emplear los Servicios y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través del Sitio Web para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información;

ACCM velará en todo momento por el respeto del ordenamiento jurídico vigente, y estará legitimada para interrumpir, a su entera discreción, el Servicio o excluir al usuario del Sitio Web en caso de presunta comisión, completa o incompleta, de alguno de los delitos o faltas tipificados por el Código Penal vigente, o en caso de observar cualesquiera conductas que a juicio de ACCM resulten contrarias a estas Condiciones Generales, las Condiciones Generales de Contratación que operan para este Sitio Web, la Ley, las normas establecidas por ACCM o sus colaboradores o puedan perturbar el buen funcionamiento, imagen, credibilidad y/o prestigio de ACCM o sus colaboradores.

Todos los contenidos del Sitio Web, tales como textos, gráficos, fotografías, logotipos, iconos, imágenes, así como el diseño gráfico, código fuente y software, son de la exclusiva propiedad de ACCM o de terceros, cuyos derechos al respecto ostenta legítimamente ACCM, estando por lo tanto protegidos por la legislación nacional e internacional.

Queda estrictamente prohibido la utilización de todos los elementos objeto de propiedad intelectual con fines comerciales así como su distribución, modificación, alteración o descompilación.

Las reclamaciones que pudieran interponerse por los usuarios en relación con posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual sobre cualesquiera de los Servicios de este Sitio Web deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: classicclubmontmelo@gmail.com.

ACCM se reserva el derecho a interrumpir el acceso al Sitio Web, así como la prestación de cualquiera o de todos los Servicios que se prestan a través del mismo en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa justificada que escape del control de ACCM.

ACCM tratará en la medida de lo posible de actualizar y rectificar aquella información alojada en su Sitio Web que no cumpla con las mínimas garantías de veracidad. No obstante quedará exonerada de responsabilidad por su no actualización o rectificación así como por los contenidos e informaciones vertidos en la misma. En este sentido, ACCM no tiene obligación de controlar y no controla los contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposición de terceros por los usuarios

Desde el portal de l’ACCM únicamente se recopilarán los datos estrictamente necesarios para llevar a cabo la normal actividad del servicio. Ajustándose al principio de minimización de datos (Art.5.b GDPR).
Los datos recopilados serán en todo caso de mayores de 16 años (Art. 8.1 GDPR). ACCM se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas para comprobar la veracidad de la edad (Art. 8.2 GDPR).
En todo caso estos datos serán de carácter personal identificativos y no sensibles, podrán ser:

 • Correo electrónico
 • Teléfono
 • Nombre y apellidos
 • Dirección
 • Datos de vehículo clásico (marca, modelo y matrícula)

Los datos personales se recopilarán a través de la web de ACCM, www.classicclubmontmelo.com, cuando introduzcas información en alguno de los campos destinados a tal efecto en la web. Estos campos están debidamente señalizados y no recopilarán ningún dato hasta que no aceptes expresamente la cesión y gestión conforme a esta política de privacidad.

La recopilación y uso de datos se realiza con el único objetivo de ponerse en contacto con los propietarios para promocionar y/o resolver cualquier gestión o incidencia en el proceso de inscripciones a los eventos organizados por la entidad.

ACCM se compromete a no utilizar los datos obtenidos con una finalidad distinta a esta.

Los datos se conservarán hasta que se cumpla el objetivo por el cual se recopilaron estos datos (Art.5.e. GDPR) o hasta que se ejerza el derecho a la supresión o modificación de los mismos. Siempre y cuando esto no entre en conflicto con la necesidad por motivos legales o fiscales de almacenar los mismos.

La legislación le reconoce unos derechos como usuario que ha cedido sus datos personales:

 • Acceso a los datos personales.
 • Rectificación o supresión.
 • Oponerse al tratamiento.
 • Portabilidad de los datos.
 • Limitación de su tratamiento.

El ejercicio de estos derechos es personal. Por lo que solo puedes solicitarlos para los datos de los cuales eres el propietario.
En el caso de que quieras ejercer alguno de estos derechos puedes hacerlo  mediante un mail dirigido a classicclubmontmelo@gmail.com indicando los derechos que se quieren ejercer y una prueba de identidad.

Nos comprometemos a responder a tu solicitud en un plazo máximo de 30 días hábiles.

La base legal para el tratamiento de tus datos personales es la aceptación explícita del tratamiento, gestión y almacenamiento de los mismos según la presente política de privacidad. En el caso de que no aceptes la gestión de tus datos según la presente política de privacidad, no se procederá a la recopilación de los mismos, lo que puede suponer que no puedas participar en los eventos organizados por ACCM.

ACCM no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos por el acceso a Servicios de terceros a través de conexiones, vínculos o links de los sitios enlazados ni sobre la exactitud o fiabilidad de los mismos. La función de los enlaces que aparecen en ACCM es exclusivamente la de informar al Cliente sobre la existencia de otras fuentes de información en Internet, donde podrá ampliar los Servicios ofrecidos por el Portal. ACCM no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces o de las consecuencias que se deriven del acceso por los Clientes a los mismos. Estos Servicios de terceros son proporcionados por éstos, por lo que ACCM no puede controlar y no controla la licitud de los Servicios ni su calidad

Para cuantas cuestiones interpretativas o litigiosas que pudieran plantearse será de aplicación la legislación y en caso de controversia, ambas partes acuerdan someterse, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Granollers.