Oberta nova convocatòria 2024 per sol·licitar les bonificacions d’exempció de l’impost del CO2

S’obre una nova convocatòria per a tramitar bonificacions de l’impost de CO2.

Els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100 % de la quota. Un vehicle antic té la consideració de clàssic quan, sense tenir matrícula de vehicle històric, reuneix les condicions següents:

 • Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació.
 • El seu tipus específic s’ha deixat de produir.
 • El seu estat de manteniment és correcte des d’un punt de vista històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals..

Per més informació es pot consultar la llei 16/20147, apartat 3, article 45.

La quota que hem d’abonar a la FCVH per cada vehicle es aquest any de 30€. No hi ha cap despesa addicional, doncs com sabeu, el nostre Club fa el tràmit gratuïtament pels primers 2 vehicles propietat del soci.

Per iniciar la tramitació d’un vehicle: Convocatòria finalitzada

Instruccions per a la tramitació

 • Comproveu que el vostre vehicle sigui bonificable, és a dir, que tingui un mínim de 30 anys d’antiguitat i que el seu estat de funcionament sigui correcte des d’un punt històric, que resti en el seu estat original i que no s’hagin modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals.  
 • Les documentacions s’han d’enviar per mitjà del formulari que el club ha habilitat a l’efecte a la seva pàgina web.
 • Si el soci te diversos vehicles, es farà una sol·licitud individual per a cada vehicle. La gestió de la tramitació dels 2 primers vehicles de cada soci és gratuïta, i a partir del 3è vehicle que calgui realitzar la tramitació, el Club aplicarà una taxa de gestió de 20 euros per vehicle addicional.
 • Les dades del formulari s’han d’escriure en MAJÚSCULA. Cal que tots els camps del formulari siguin omplerts correctament i comprovar que no hi hagi errades.
 • El titular del vehicle ha d’estar associat al Club.
 • Cadascun dels documents i/o fotografies adjunts en pdf ó jpeg NO pot ocupar més d’1 MB d’enviament per cada arxiu.
 • Tots els vehicles han de ser sotmesos a una inspecció visual per part d’un dels experts del club excepte quan el vehicle sigui conegut, podent en aquest cas ser certificat sense aquest control visual previ. Si la documentació presentada és incorrecta o presenta algun tipus de dubte es realitzarà la inspecció ocular in situ per validar el vehicle i la documentació.
 • Aquells socis que no estiguin al corrent de pagament de la quota anual no podran obtenir els certificats fins que no regularitzin la situació.
 • Informació del propietari: és MOLT IMPORTANT  incloure nom del propietari tal com consta en el DNI.
 • NIF/CIF/DNI/NIE del propietari: (incloure número i lletra, sense punts ni espais)
 • Telèfon mòbil del propietari: (incloure número de telèfon mòbil sense punts ni espais). El telèfon mòbil que s’indiqui en el formulari ha de disposar de connectivitat per poder rebre un SMS de notificació i confirmació de dades per part de la Federació Catalana de Vehicles Històrics (FCVH).  Si el propietari no disposa de mòbil pot donar el d’algun familiar i avisar-lo que rebrà un SMS de la FCVH.

Informació del vehicle:

 • Marca: (incloure marca del vehicle tal com consta en el permís de circulació)
 • Model: (incloure model del vehicle tal com consta en el permís de circulació)
 • Matrícula: (format amb guions i sense espais, exemple: B-1234-AX)
 • Número de bastidor: (incloure tots els dígits –números i lletres–)
 • Data de primera matriculació del vehicle o, en el seu defecte, la data de fabricació.
 • Adjuntar documentació del vehicle (permís de circulació i fitxa tècnica) en els apartats corresponents (màxim 1 MB per cada arxiu, i que es vegin totes les dades correctament).
 • Adjuntar fotografies del vehicle en cadascun dels apartats:

Fotos requerides de cada cotxe:

 1. Exterior vista davantera amb matrícula llegible
 2. Exterior vista del darrere amb matrícula llegible
 3. Exterior vista lateral (visió 3 quarts)
 4. Interior (tablier i volant)
 5. Motor (general)

Fotos requerides de cada motocicleta:

 1. Davant
 2. Darrere amb matrícula llegible
 3. Lateral complet costat dret
 4. Lateral complet costat esquerre
 5. Motor
 • Un cop el Clàssic Club Montmeló tingui tota la documentació, revisarà si és correcta i, si s’escau, realitzarà la inspecció visual per part d’un inspector acreditat. Si tot és correcte farà el certificat, que s’enviarà a la FCVH (Federació Catalana de Vehicles Històrics) perquè faci les comprovacions oportunes i procedeixi a validar-lo.
 • El Clàssic Club Montmeló, i pels primers 2 vehicles, farà la gestió de tramitació com a servei gratuït als seus associats, havent-se d’abonar únicament els 30,00€ per la taxa que cobra la Federació per cada vehicle. A partir del tercer vehicle caldrà abonar un import de gestió de 20,00€ per vehicle addicional.  Aquest import s’abonarà prèviament al Clàssic  Club Montmeló mitjançant transferència al compte IBAN ES5501829730210200073326.
 • Un cop el Club rebi la documentació de cada vehicle i la confirmació de transferència bancària, avisarà per correu electrònic, WhatsApp ó telèfon a l’associat per informar-lo de què s’està tramitant el certificat.
 • Un cop validat per la Federació, el soci rebrà un SMS de confirmació de dades i de validació.

Us deixem la nota de la Generalitat de Catalunya amb la Normativa vigent sobre l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica