Instruccions per l’exempció de l’impost CO2

Instruccions per a la tramitació

 • Comproveu que el vostre vehicle sigui bonificable, és a dir, que tingui un mínim de 30 anys d’antiguitat en data 31-12-2020 i que el seu estat de funcionament sigui correcte des d’un punt històric, que resti en el seu estat original i que no s’hagin modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals. Poden ser inclosos els vehicles modificats amb elements propis de més de 30 anys, i també poden estar en procés de restauració, en baixa temporal, i no cal tenir l’ITV al dia.  
 • Les documentacions s’han d’enviar per mitjà del formulari que el club ha habilitat a l’efecte a la seva pàgina web.
 • Si el soci te diversos vehicles, es farà una sol·licitud individual per a cada vehicle.
 • Les dades del formulari s’han d’escriure en MAJÚSCULA. Cal que tots els camps del formulari siguin omplerts correctament i comprovar que no hi hagi errades.
 • El titular del vehicle ha d’estar associat al Club.
 • Cadascun dels documents i/o fotografies adjunts en pdf ó jpeg NO pot ocupar més d’1 MB d’enviament per cada arxiu.
 • Tots els vehicles han de ser sotmesos a una inspecció visual per part d’un dels experts del club excepte quan el vehicle sigui conegut, podent en aquest cas ser certificat sense aquest control visual previ. Si la documentació presentada és incorrecta o presenta algun tipus de dubte es realitzarà la inspecció ocular in situ per validar el vehicle i la documentació.
 • Aquells socis que no estiguin al corrent de pagament de la quota anual no podran obtenir els certificats fins que no regularitzin la situació.
 • Informació del propietari: és MOLT IMPORTANT  incloure nom del propietari tal com consta en el DNI.
 • NIF/CIF/DNI/NIE del propietari: (incloure número i lletra, sense punts ni espais)
 • Telèfon mòbil del propietari: (incloure número de telèfon mòbil sense punts ni espais). El telèfon mòbil que s’indiqui en el formulari ha de disposar de connectivitat per poder rebre un SMS de notificació i confirmació de dades per part de la Federació Catalana de Vehicles Històrics (FCVH).  Si el propietari no disposa de mòbil pot donar el d’algun familiar i avisar-lo que rebrà un SMS de la FCVH.

Informació del vehicle:

 • Marca: (incloure marca del vehicle tal com consta en el permís de circulació)
 • Model: (incloure model del vehicle tal com consta en el permís de circulació)
 • Matrícula: (format amb guions i sense espais, exemple: B-1234-AX)
 • Número de bastidor: (incloure tots els dígits –números i lletres–)
 • Data de primera matriculació del vehicle o, en el seu defecte, la data de fabricació.
 • Adjuntar documentació del vehicle (permís de circulació i fitxa tècnica en format horitzontal) en els apartats corresponents (màxim 1 MB per cada arxiu, i que es vegin totes les dades correctament).
 • Adjuntar fotografies del vehicle en cadascun dels apartats:

Fotos requerides de cada cotxe:

 1. Exterior vista davantera amb matrícula llegible (format horitzontal)
 2. Exterior vista del darrere amb matrícula llegible (format horitzontal)
 3. Exterior vista lateral (visió 3 quarts) (format horitzontal)
 4. Interior (tablier i volant) (format horitzontal)
 5. Motor (general) (format horitzontal)

Fotos requerides de cada motocicleta:

 1. Davant (format horitzontal)
 2. Darrere amb matrícula llegible (format horitzontal)
 3. Lateral complet costat dret (format horitzontal)
 4. Part superior, seient i manillar (format horitzontal)
 5. Motor (format horitzontal)
 • Un cop el Clàssic Club Montmeló tingui tota la documentació, revisarà si és correcta i, si s’escau, realitzarà la inspecció visual per part d’un inspector acreditat. Si tot és correcte farà el certificat, que s’enviarà a la FCVH (Federació Catalana de Vehicles Històrics) perquè faci les comprovacions oportunes i procedeixi a validar-lo.
 • El Clàssic Club Montmeló farà la gestió de tramitació com a servei gratuït als seus associats, havent-se d’abonar únicament els 20,00€ per la taxa que cobra la Federació.  Aquest import s’abonarà prèviament al Clàssic  Club Montmeló mitjançant transferència al compte IBAN ES5501829730210200073326. En el mateix formulari de tramitació caldrà adjuntar el justificant de la transferència bancària realitzada.
 • Un cop el Club rebi la documentació de cada vehicle i la confirmació de transferència bancària, avisarà per correu electrònic, WhatsApp ó telèfon a l’associat per informar-lo de què s’està tramitant el certificat.
 • Un cop validat per la Federació, el soci rebrà un SMS de confirmació de dades i de validació.
 • La data límit per enviar la documentació al club és el 20 de febrer de 2021.

Us deixem la nota de la Generalitat de Catalunya amb la Normativa vigent a partir de l’1.10.2020 sobre l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica